سنگ شبیه عقاب یا شاهین در گنج یابی، کارشناسی نشانه و علامت عقاب

سنگ عقاب یا نماد و نشان عقاب در گنجیابی در مکانها و اشکال متفاوتی یافت میشود که هر کدام دارای معانی خاصی در گنج یابی و دفینه یابی هستند.
نوشته سنگ شبیه عقاب یا شاهین در گنج یابی، کارشناسی نشانه و علامت عقاب اولین بار در گنج یابی و دفینه یابی. پدیدار شد.